ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി റിഫൈനറി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമകാരിൽ നിന്ന് (2019, 2020, 2021,2022 & 2023 കാലയളവിൽ പാസായവർ) അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് ട്രൈനിംഗിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ ഡിസിപ്ലിനുകളിലായി 45 ഒഴിവുകൾ.

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ.

പ്രായം: 18 - 27 വയസ്സ് (സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വയസിളവ്
ലഭിക്കും)

സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 18,000 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഒക്ടോബർ 31ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain