നോട്ട് അടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ ജോലി നേടാം | Currency Note Press Nashik Recruitment 2023 – Apply Online

നോട്ട് അടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ ജോലി നേടാം | Currency Note Press Nashik Recruitment 2023 – Apply Online
കറൻസി നോട്ട് പ്രസ്സ്, നാസിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് , ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ, സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ആർട്ടിസ്റ്റ് & സൂപ്പർവൈസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് 117 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

1. സൂപ്പർവൈസർ (ടെക്‌നിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ - പ്രിന്റിംഗ്)/ ലെവൽ-എസ്1 - രൂപ. 27,600-95,910/-

2. സൂപ്പർവൈസർ (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ)/ ലെവൽ A1 – Rs. 27,600-95,910/-

3. ആർട്ടിസ്റ്റ് (ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ)/ലെവൽ–ബി-4 – രൂപ. 23,910–85,570/-

4. സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ ലെവൽ ബി-4 - രൂപ. 23,910–85,570/-

5. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 – രൂപ. 18,780-67,390/-

6. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് മെഷിനിസ്റ്റ്)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 – രൂപ. 18,780-67,390/-

7. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഫിറ്റർ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 – രൂപ. 18,780-67,390/-

8. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 – രൂപ. 18,780-67,390/-

9. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - രൂപ. 18,780-67,390/-

10. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (പ്രിന്റിംഗ്/കൺട്രോൾ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 – രൂപ. 18,780-67,390/-

കറൻസി നോട്ട് പ്രസ്സ് നാസിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ

1. സൂപ്പർവൈസർ (ടെക്‌നിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ - പ്രിന്റിംഗ്)/ ലെവൽ-എസ്1 - 18 വയസ്മു തൽ 30 വയസ് വരെ.

2. സൂപ്പർവൈസർ (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ)/ ലെവൽ A1 - 18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ്   വരെ

3. ആർട്ടിസ്റ്റ് (ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ)/ലെവൽ-ബി-4 - 18 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെ.

4. സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ ലെവൽ ബി-4 - 18വയസ്   മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെ.

5. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 - 18   വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

6. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് മെഷിനിസ്റ്റ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - 18  വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

7. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഫിറ്റർ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 - 18  വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

8. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - 18  വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

9. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - 18  വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

10. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (പ്രിന്റിംഗ്/കൺട്രോൾ)/ലെവൽ–ഡബ്ല്യു-1 - 18  വയസ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷം, വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷം (എസ്‌സി/എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷം, ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷം),

കറൻസി നോട്ട് പ്രസ്സ് നാസിക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ


1. സൂപ്പർവൈസർ (ടെക്‌നിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ - പ്രിന്റിംഗ്)/ ലെവൽ-എസ്1 - ഒന്നാം ക്ലാസ് ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പ്രിൻറിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത അതായത് ബി.ടെക്. /BE/B.Sc.(പ്രിന്റിംഗിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗും പരിഗണിക്കാം.

2. സൂപ്പർവൈസർ (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ)/ ലെവൽ A1 - ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ ബിരുദതലത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലും തിരിച്ചും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദി .) കൂടാതെ - ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും പരിഭാഷയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. അഭികാമ്യം: എ. സംസ്കൃതം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആധുനിക ഭാഷയിലുള്ള അറിവ്. ബി. ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം.

3. ആർട്ടിസ്റ്റ് (ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ)/ലെവൽ-ബി-4 - ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് / ബാച്ചിലർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് / ബാച്ചിലർ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ (ഗ്രാഫിക്സ്) ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ/കൊമേഴ്‌സ്യൽ ആർട്‌സിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ.

4. സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ ലെവൽ ബി-4 - കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ സ്റ്റെനോഗ്രഫി @80 wpm, ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ @40 wpm ടൈപ്പിംഗ്. അഭിലഷണീയം: സെക്രട്ടേറിയൽ ജോലിയിൽ പ്രാവീണ്യം.

5. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡിൽ എൻസിവിടി/എസ്സിവിടിയിൽ നിന്ന് അംഗീകൃത ഫുൾ ടൈം ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

6. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് മെഷിനിസ്റ്റ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - മെഷീനിസ്റ്റ് ട്രേഡിൽ NCVT/SCVT-ൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

7. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഫിറ്റർ)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ NCVT/SCVT-ൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

8. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ട്രേഡിൽ NCVT/SCVT-ൽ നിന്ന് അംഗീകൃത ഫുൾ ടൈം ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

9. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (വർക്ക് ഷോപ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ട്രേഡിൽ NCVT/SCVT-ൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

10. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ (പ്രിന്റിംഗ്/കൺട്രോൾ)/ലെവൽ-ഡബ്ല്യു-1 - പ്രിന്റിംഗ് ട്രേഡിൽ NCVT/SCVT-ൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത്. ലിത്തോ ഓഫ്‌സെറ്റ് മെഷീൻ മൈൻഡർ/ലെറ്റർ പ്രസ് മെഷീൻ മൈൻഡർ/ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്/ പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ്/ ഇലക്‌ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്/ പ്ലേറ്റ് മേക്കർ കം ഇംപോസിറ്റർ/ ഹാൻഡ് കമ്പോസിംഗിൽ ഫുൾ ടൈം ഐടിഐ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ/ പോളിടെക്‌നിക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജിയിൽ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

🔺ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ https://cnpnashik.spmcil.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം.

🔺തുടർന്ന് കറൻസി നോട്ട് പ്രസ്, നാസിക് വെബ്‌സൈറ്റ് അറിയിപ്പ് പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക കറൻസി നോട്ട് പ്രസ് നാസിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 അറിയിപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.

🔺നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

🔺ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും.
കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

🔺വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

🔺ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain