പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് ഐ ഐ ടി യിൽ നിരവധി ഒഴിവ് | IIT palakkad jobs apply now

പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് ഐ ഐ ടി യിൽ നിരവധി ഒഴിവ് | IIT palakkad jobs apply now
കേരള സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പാലക്കാട്, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.🔺മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS)

ഒഴിവ്: 5
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ( മെട്രിക്)
പരിചയം: 5 വർഷം പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,000 - 56,900 രൂപ.

🔺അസിസ്റ്റന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ( ഗ്രൂപ്പ് B)

യോഗ്യത: ബിരുദം
പരിചയം: 6 വർഷം പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ് ശമ്പളം: 35,400 -1,12,400 രൂപ.

🔺ഹോർട്ടികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ( ഗ്രൂപ്പ് B)

യോഗ്യത: ബിരുദം ( ഹോർട്ടികൾച്ചർ/ അഗ്രിക്കൾച്ചർ/ഫോറസ്റ്ററി)
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 35,400 - 1,12,400 രൂപ.

🔺ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഗ്രൂപ്പ് B)

ഒഴിവ്: 6
യോഗ്യത: ബിരുദം പരിചയം: 6 വർഷം
അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 35,400 - 1,12,400 രൂപ

🔺ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (ഗ്രൂപ്പ് B)

ഒഴിവ്: 9
അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: BE/ BTech/ MSc പരിചയം: 5 വർഷം.
പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്.

( SC/ ST/OBC/ PWD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്

വനിത/ SC/ ST/ PWD/ : ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 200 രൂപ.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം നവംബർ 3ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain