വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു,Kerala Water Authority Lab Assistant Recruitment 2023

വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു,Kerala Water Authority Lab Assistant Recruitment 2023
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ , ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 21 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു .
🔺റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
🔺ജോലിയുടെ രീതി കേരള ഗവ
🔺റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
🔺കാറ്റഗറി നമ്പർ കാറ്റഗറി നമ്പർ: 431/2023
🔺പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
🔺ആകെ ഒഴിവ് 21
🔺ജോലി സ്ഥലം കേരളം മുഴുവൻ
🔺ശമ്പളം Rs.25,800-59,300/-
🔺ഗസറ്റ് തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 30
🔺അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 29.

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ

18-36, 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ

പ്ലസ് ടു സയൻസ് സ്ട്രീം/വിഎച്ച്എസ്‌സി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിലോ തത്തുല്യമായോ വിജയിക്കുക.

എഴുത്ത്/ഒഎംആർ/ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷാ ഹാജർ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷാ തീയതിക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയൂ. നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപേക്ഷയുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിരസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

 സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള സമയക്രമവും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യതയും പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലുണ്ടാകും. ഈ കാലയളവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ലഭ്യമാകുകയും അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും അപേക്ഷ നിരസിക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ഹാജർ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain