കൊച്ചി മെട്രോയിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ | Kochi Metro Rail Recruitment 2023

കൊച്ചി മെട്രോയിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ | Kochi Metro Rail Recruitment 2023
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ , നിരവധി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ജൂനിയർ എൻജിനീയർ, സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ, ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവുകൾ.

Kochi Metro Rail Recruitment 2023 Basic Informations


 പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ
               
 പരസ്യ നമ്പർKMRL/HR/2023-24/13
 പോസ്റ്റിന്റെ പേര്ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ, ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ
ജോലി സ്ഥലം കേരളം 
ശമ്പളം  Rs.33,750 -94,400/-
ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 2023 ഒക്ടോബർ 18

Kochi Metro Rail Recruitment 2023 Age Details

🔺സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ/ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ (SC/TO) 30 വർഷം (സംവരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്)
🔺ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ - സിവിൽ & ട്രാക്ക് (S1) - O&M 30 വർഷം (സംവരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്).

Kochi Metro Rail Recruitment 2023 Education Qualification

🔺സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ/ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ.

 (SC/TO) കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ട്രേഡുകളിൽ ബി.ടെക്/ബിഇ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.

🔺ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ - സിവിൽ & ട്രാക്ക് (S1) - O&M

കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബി.ടെക്/ബിഇ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.

HOW TO APPLY?

🔺 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം  kochimetro.org/careers-ൽ കയറി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

🔺അപേക്ഷാ ഫോം KMRL വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിക്കണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ രേഖകളുടെയും സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപേക്ഷ അപൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം.

🔺KMRL നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ അയക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട അവസരത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 18 ഒക്ടോബർ 2023 ആണ്.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain