ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ കേരളത്തിലെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Lulu hypermarket job vacancy in kerala, lulu kochi jobs, lulu trivandrum jobs
LuLu where the world comes to shop hiring for Upcoming Palakkad Project.
Lulu Group International the leading international retail organisation with almost 60,000 global work force and having offices across 22 countries is hiring following professionals:

🔺Supervisor 
(Cash Supervisor, Chilled & Diary, Grocery- Food, Grocery Non-Food, Roastery Household, Stationery, Electronics, Electricals, Mobiles, etc.) 4-5 Years of experience

🔺GRAPHIC DESIGNER
Any Degree or relevant experience.

🔺SALESMAN/SALESWOMAN
SSLC/HSC, Freshers can apply.

🔺COMMIS/CHEF DE PARTIE /DCDP (South/North Indian, Continental Chinese. Confectioner, Baker, Broasted Maker. Shawarma Maker, Sandwich Maker. Pizza Maker, Juice Maker, etc.) BHM or Relevant Experience

🔺MAKEUP ARTIST
Any Degree or relevant experience.

🔺IT SUPPORT
BCA/MCA with relevant experience.

🔺BUTCHER/FISH MONGER
Relevant experience.

🔺SOUS CHEF
BHM or Relevant Experience.
2-5 years experience preferred.

🔺BUYER (FRUITS & VEGETABLES) Graduates with 3+ Years of experience preferred.

🔺TAILOR (GENTS/LADIES)
Relevant experience.

🔺MARKETING EXECUTIVE
MBA with 0-3 years of experience preferred.

🔺HVAC TECHNICIAN/MULTI TECHNICIAN
Diploma or relevant experience.

🔺VISUAL MERCHANDISER
Any Degree or Relevant experience.

🔺HELPER/PACKER: Freshers can apply.

🔺SECURITY SUPERVISOR OFFICER – 4 to 5 years experience

🔺HOUSEKEEPING SUPERVISOR – 2 to 5 years experience preferred


WALK IN INTERVIEW
10:00 am – 6:00 pm | 12th & 13th October 2023

Lutu E-commerce Webstore
15/462 Karingarapully Kodumbu Village, Palakkad, Kerala – 678551
For further information please mail to careers@luluindia.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain