കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി UAEയിലെ ക്ലീനർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം വഴി ക്ലീനർ ജോലി നേടാം / ODEPC


കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി UAEയിലെ ക്ലീനർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു പുരുഷൻമാർക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം ഒഴിവ്

പുരുഷൻമാർ: 50 / സ്ത്രീകൾ: 10
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് & മുകളിലോ പ്രായം: 22 - 35 വയസ്സ് ശമ്പളം: AED 950

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഒക്ടോബർ 3 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിനു ഏറ്റവും താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ നോക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.

🔺Job Description

ODEPC conducting Walk-In-Interview for cleaners (male and female) on 3rd October 2023 at 10:30 am

in the ODEPC office, 3rd Floor, Inkel Tower 1, Ankamali, Near TELK. Interested candidates can attend the interview with their Biodata and certificate copies on the above mentioned date and place. Ph: 0471-2329440/2329441/8086112315

🔺Education / Qualifications: SSLC & Above

English Communication: Candidates should be able to comprehend and communicate in English Language.

Job openings - Male Cleaner -50 Nos, Female Cleaner - 10 Nos

🔺Salary: AED 950

Age Limit: 22 years to 35 years

Physical Appearance: Candidates should be fit and clear from any pre-existing illness, major surgeries or disabilities. Candidates should not be overweight and should not have visible tattoos.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain