കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിളെയും ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിക്കാം.

കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിളെയും ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാവുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ.
🔹നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്
🔹ഇൻഫോപാർക്ക്‌
🔹സ്വിസ്സ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ജോലികൾ
🔹ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി 
🔹CFCICI Ltd ജോലികൾ
🔹V-star
🔹Data Entry operator
🔹ജിയോയിൽ ജോലി

ജോലി ഒഴിവുകൾ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ്‌ ആയി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.ഓരോന്നും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.
HTIC GLOBAL, Infopark Kochi Hiring Python and Odoo Freshers.

Python Developer - Trainee
Experience Required : 0-1yr Years
Salary - Upto 15k PM

Odoo Developer - Trainee
Experience Required : 0-1 Years
Salary- Upto 15k PM

Kindly share Resumes to anandraj@hticglobal.com

2.

Compnay: CFCICI Ltd
www.cfcici.co.in
Position: HR Executive
Job location: Kakkanad, Ernakulam - Kerala
Experience: 0 to 2 years 
Share profile to smithesh.ks@cfcici.co.in

Required Skills & Education;
Master of business administration in Human Resource Management (MBA-HR)
Must have done industry related training/apprenticeship in HR
Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, Outlook).
Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.

Key Responsibilities:
1. Recruitment and Onboarding:
2. Employee Records and Documentation:
3. Employee Relations:
4. HR Administration/Operations:
5. Training and Development:
6. Payroll assisting
7. Exit and F&F assisting

Regards, Smithesh KS
Senior Manager HR
CFCICI Ltd
Off No: 9778600348 (Only whatsup-No more calls please).


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain