വീടിനടുത്തുള്ള എസ്ബിഐ ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ജോലി നേടാം.

ജോലി ഒഴിവ്,ഇന്നത്തെ ജോലി,ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം,,SBI BANK Jobs
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 2023 നവംബർ 17 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട പ്രായപരിധി

01.04.2023-ന് 20 വയസ്സിന് താഴെയോ 28 വയസ്സിന് മുകളിലോ ആയിരിക്കരുത്, അതായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.04.1995-ന് മുമ്പോ 01.04.2003-ന് ശേഷമോ ജനിച്ചവരാകരുത് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ).ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അർഹതയുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.ഇളവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കാം.

 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത  ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ നിന്നോ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.sbi.co.in/ സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക.
 സൈൻ അപ് ചെയ്യുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.750 രൂപ 
ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain