പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ISRO യിൽ ജോലി നേടാം.

വിക്രംസാരാഭായ് സ്പെയ്സ് സെന്റർ ഇപ്പോൾ   യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് ,ഡ്രൈവിംഗ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
🔺തസ്തികയുടെ പേര് ഡ്രൈവർ
🔺ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 18
🔺ജോലി സ്ഥലം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുടനീളം
🔺ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs.19,900 – 63,200/-  പ്രതിമാസം

പ്രായപരിധി കുറഞ്ഞ പ്രായം: 25 വയസ്സ്
പരമാവധി പ്രായം: 34 വയസ്സ്.പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex തുടങ്ങിയവ.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

VSSC Driver for Light Vehicles

🔺എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്സി/മെട്രിക്/പാസ്.
🔺എൽവിഡി ലൈസൻസ് പാസായിരിക്കണം.
🔺 ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായി 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

VSSC Driver for Heavy Vehicles

🔺എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്സി/മെട്രിക്/പത്താം ക്ലാസ്.
🔺HVD ലൈസൻസ് പാസായി.
🔺സാധുതയുള്ള പബ്ലിക് സർവീസ് ബാഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം 
🔺5 വർഷത്തെ പരിചയം അതിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായി പ്രവർത്തിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.vssc.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ നൽകുന്നു.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain