ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ - Lulu hypermarket job vacancy

ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ - Lulu hypermarket job vacancy
കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ആയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും വിശദമായി താഴെ നൽകുന്നു. പോസ്റ്റ് പൂർണമായി വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
ലുലു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ


 • സെക്യൂരിറ്റി
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
 • പ്ലംബർ
 • സെയിൽസ്മാൻ/കാഷ്യർ
 • കുക്ക്
 • മേക്കർ
 • ബേക്കർ
 • ഇറച്ചികാരൻ 
 • മത്സ്യവ്യാപാരി
 • തയ്യൽക്കാരൻ
 • ഡിസൈനർ
 • അക്കൗണ്ടന്റ്
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ്, 
 • ഐടി സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്
 • ആർടിസ്റ്റ്

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലി നേടുക.

Jobs at LuLu Abroad WALK-IN INTERVIEW
REPORTING TIME: 9 AM TO 3 PM
KANNUR
28.11.2023, TUESDAY 
Sadhoo Kalyana Mandapam Thana 

CALICUT
30.11.2023, THURSDAY 
Aspin Courtyards Opp Lions Park, Beach Road.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain