ദിവസം 1000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ദിവസം 1000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി - കാലിക്കറ്റിലെ ഹോസ്റ്റലിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.
✅അറ്റൻഡന്റ് ഹോസ്റ്റൽ (പുരുഷൻ)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പരിചയം: 2 വർഷം
അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.
പ്രായപരിധി: 26 വയസ്സ്
ദിവസവേതനം: 628 രൂപ.
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 6

✅അറ്റൻഡന്റ് ഹോസ്റ്റൽ (സ്ത്രീ)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പരിചയം: 2 വർഷം
അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 26 വയസ്സ്
ദിവസവേതനം: 628 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 7

✅അറ്റൻഡന്റ് - മെസ്സ് (സ്ത്രീ)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 26 വയസ്സ്.ദിവസവേതനം: 628 രൂപ.ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 8

✅ഹെൽപ്പർ - മെസ്സ് (സ്ത്രീ)

പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ദിവസവേതനം: 628 രൂപ.

✅അറ്റൻഡന്റ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ/പ്ലംബിംഗ് കാർപെന്ററി)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് കൂടെ ITI/ ITC/ തത്തുല്യം.പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.
പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്.ദിവസവേതനം: 709 രൂപ.ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ11

✅സെമി സ്കിൽഡ് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് "അറ്റൻഡന്റ് (ഫയർ & സേഫ്റ്റി അറ്റൻഡന്റ്/ലിഫ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ/ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് കൂടെ ഡിപ്ലോമ പരിചയം: 3 വർഷം.അഭികാമ്യം: ഫസ്റ്റ് - എയ്‌ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ദിവസവേതനം: 709 രൂപ.
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 11

✅കുക്ക്

പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്
പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്.ദിവസവേതനം: 832 രൂപ.ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 11.

✅കെയർ ടേക്കർ (പുരുഷൻ)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിരുദം കൂടെ ഡിപ്ലോമ.പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം.ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 21,623 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 12

✅കെയർ ടേക്കർ (സ്ത്രി)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിരുദം കൂടെ ഡിപ്ലോമ പരിചയം: 3 വർഷം.അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം
ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 21,623 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 12

✅ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിരുദം കൂടെ ഡിപ്ലോമ.പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: പരിചയം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 21,623 രൂപ.
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ12

✅സൂപ്പർവൈസർ(മെയിന്റനൻസ് -ഇലക്ട്രിക്കൽ/ സിവിൽ)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ
പരിചയം: 5 വർഷം.അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി,
മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 21,623 രൂപ.
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 13

✅സൂപ്പർവൈസർ (അറ്റൻഡന്റ്സ് -ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ)

യോഗ്യത:

1. ബിരുദം
2. ESM
പരിചയം: 3 വർഷം.അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി,.മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 21,623 രൂപ.ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 13.

✅അറ്റൻഡന്റ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ/സിവിൽ)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് കൂടെ ITI/ ITC/ തത്തുല്യം പരിചയം: 3 വർഷം അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ.പ്രാവീണ്യം.പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,434 രൂപ.ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 13

✅അറ്റൻഡന്റ് ( ഓഫീസ്/ സ്റ്റോർ)

യോഗ്യത
1. പത്താം ക്ലാസ്
പരിചയം: 3 വർഷം
അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം.പ്രായപരിധി: 25 വയസ്.പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 16,328 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഡിസംബർ 13.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain