പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത മുതൽ ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി.

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത മുതൽ ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി.


ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനമൈത്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 133 ബ്രാഞ്ചുകളിലേയ്ക്കുള്ള വിവിധ തസ്ത‌ികകളിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 8 കാറ്റഗറിയിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ക്രേന്ദ സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംവരണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും നിയമനം. പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ ഇല്ല

🔰റീജണൽ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ -14

യോഗ്യത: മാസ്റ്റർ ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 50 വയസ്സ്

🔰മാനേജർ ഒഴിവ് - 113

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ് 

🔰അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ - 113

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്

🔰അക്കൗണ്ടന്റ് - 113

യോഗ്യത: B Com/ M Com (കോർപ്പറേഷൻ), കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 25 - 45 വയസ്സ്

🔰കാഷ്യർ - 113

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 20 - 45 വയസ്സ്

🔰ക്ലർക്ക് - 350

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

🔰ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ - 14

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

🔰ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ 14

യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിജ്ഞാനം
പ്രായം: 18 - 45 വയസ്സ്

🔰ജനസേവകൻ/ജനസേവിക

ഓരോ വാർഡിലുള്ള 250 വീടുകൾക്കും ഒരു ജനസേവകൻ/ജനസേവക.
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
പ്രായം: 18 - 50 വയസ്സ്

ഇമെയിൽ/ തപാൽ/ കൊറിയർ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ഡിസംബർ 25 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain