ചെമ്മണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ചെമ്മണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.


കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ്‌ ആയ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനഷ്ണൽ ഉടനെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ.

🛑 SALESMAN GOLD & DIAMOND
    JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED

🛑SALESMAN TRAINEE
      FRESHERS CAN APPLY

🛑COMPUTER OPERATOR (M/F)
🛑BILLING

🛑SHOWROOM MANAGER
   JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED

തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാവുന്നതാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കുമായി നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ.

ഇന്റർവ്യൂ വിവരങ്ങൾ 

WALK-IN 15th Dec. 2023
Friday @ Palakkad, 10.30 am to 1 pm

Venue: 
HOTEL GAZALA, Near Head Post Office, Sulthanpett, Palakkad

Call Or WhatsApp 9562 9562 75
Mhr@chemmanurinternational.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain