കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർന്ന സാലറിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറാം.

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു സമയ ബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റിന്റെ(മാർക്കറ്റിങ്) താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് 22 രാവിലെ 11 ന് കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൃശൂർ പീച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും.

യോഗ്യത: MBA (മാർക്കറ്റിംഗ്/അഗ്രിബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്) ബിരുദാനന്തര ബിരുദം( അഗ്രികൾച്ചർ ഇക്കണോമിക്സ്/അഗ്രികൾച്ചർ/ഹോർട്ടികൾച്ചർ)അഭികാമ്യം:

1.കാർഷിക-വിപണന മേഖല/ ഔഷധ സസ്യ വിൽപ്പന & വിപണനം എന്നിവയിൽ പരിചയം

2. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്
(SC/ST/OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഫെല്ലോഷിപ്പ്: 40,000 രൂപ
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.


2)  മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാൻറ് സയൻസസിൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ, പ്രോജക്‌ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് താത്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിർദിഷ്‌ട മാതൃകയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ

യോഗ്യത: MSc ബോട്ടണി/ ഹോർട്ടികൾച്ചർ (ഫ്ളോറികൾച്ചർ & ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പിംഗ്)
ശമ്പളം: 22,000 രൂപ

പ്രോജെക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത: VHSE അഗ്രികൾച്ചർ/ GSDP സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി/ പാരാടാക്സോണമി/ നഴ്‌സറി മാനേജ്മെന്റ്/ സ്മോൾ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ മാനേജ്മെന്റ്)

ശമ്പളം: 19,000 രൂപ
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
(SC/ ST/OBC  നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷകൾ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി : 2024 ജനുവരി 3 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain