എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം സീനിയോരിറ്റി നഷ്ട്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അവസരം

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം സീനിയോരിറ്റി നഷ്ട്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അവസരം
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം സീനിയോരിറ്റി നഷ്ട്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അവസരം 

എംപ്ലോയ്‍മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്: സീനിയോരിറ്റി നിലനിര്‍ത്തി രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കാൻ അവസരം.
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്‌ട്രേഷൻ സീനിയോരിറ്റി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സീനിയോരിറ്റി നിലനിര്‍ത്തി കൊണ്ട് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കാന്‍ അവസരം.പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസിക്കുക ശേഷം വെബ്സൈറ്റ് വഴി പുതുക്കാനാവുന്നതാണ്.

2000 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ 2023 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അവസരം. ഡിസംബര്‍ 13 നും 2024 ജനുവരി 31 നുമിടയില്‍ ചുവടെ കൊടുത്ത എംബ്ലോയമേന്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ ‘സ്പെഷ്യല്‍ റിന്യൂവല്‍’ ഓപ്ഷൻ വഴിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഹാജരായോ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‍മെന്റ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.


സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
01.01.2000 മുതൽ 31.10.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തനത് സീനിയോറിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് പരാമർശ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് നിരവധി അപേക്ഷകൾ തുടർന്നും സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 01/01/2000 മുതൽ 31/10/2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പുതുക്കാനാകാതെ റദ്ദായ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷനുകൾ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടമാകാതെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ 2024 ജനുവരി 31 വരെ പുതുക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain