ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിദേശ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.ഷെയർ ചെയ്യുക.
Are you passionate about health and wellness? Dr. Nutrition Health, Wellness Group in Dubai is offering exciting career opportunities in 2023. As a renowned company dedicated to promoting a healthy lifestyle, Dr. Nutrition is looking for dynamic individuals to join its team. Here's your chance to be a part of a thriving organization that values your skills and commitment.

Available Positions

1.Logistic Executive
 
🔹Manage and coordinate logistics operations.
🔹Qualification: Relevant experience in logistics.

2.Sales Representative

   🔹Promote Dr. Nutrition products.
   🔹Build and maintain client
        relationships.
   🔹Qualification: Sales experience      
        preferred.

3.Office Boy

   🔹Maintain cleanliness and
       organization.
   🔹Qualification: Basic office skills.

Qualifications and Requirements

Age Limit: Below 40
Nationality: Selective
Gender: Female/Male

Benefits: Dr. Nutrition offers attractive benefits, and the salary will be discussed during the interview. This is an excellent opportunity for individuals seeking professional growth in the health and wellness industry.

How to Apply

1. Visit our official website to apply online.
2. Submit your application and relevant documents.
3. Only applicants who are shortlisted will receive communication for the interview process.

Interview Process:

Interviews will be conducted exclusively for shortlisted candidates.
Recruitment will be direct by the company.

Don't miss this chance to embark on a rewarding career with Dr. Nutrition in the vibrant city of Dubai. Join us in promoting health and wellness, making a positive impact on people's lives.

Apply now and be a part of a team that values your dedication to health and wellness!

Note: Ensure that your application is submitted within the specified time frame for consideration.

[Apply Now] and embrace a fulfilling career with Dr. Nutrition!  CLICK TO APPLY

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain