ദൃശ്യ മാർബിൾസിൽ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

ദൃശ്യ മാർബിൾസിൽ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.


പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ദൃശ്യ മാർബിൾസിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്, താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ജോലി നേടാനായി ബയോഡേറ്റ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ജോലി നേടുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

WE ARE HIRING!
FOR OUR NEWLY OPENED SHOWROOM IN VADAKKENCHERRY

സ്റ്റോർ മാനേജർ 

യോഗ്യത :ANY DEGREE WITH MINIMUM 5 YEAR EXPERIENCE

സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് 

യോഗ്യത :+2 OR ABOVE WITH MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE (FRESHERS CAN ALSO APPLY)

സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

യോഗ്യത :ANY DEGREE WITH MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE IN BUILDING METERIAL IS MUST

സെയിൽസ് ട്രൈനീ 

യോഗ്യത : ANY DEGREE WITH GOOD COMMUNICATION SKILL

DRISYA MARBLE
 CONCERN ON QUALITY & TRUST
📱+91 9946500696 
📱+91 95447 65538
or share your resume to drisyamarbles1999@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain