വീടിനടുത്തുള്ള എസ്ബിഐ ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ജോലി നേടാം.

വീടിനടുത്തുള്ള എസ്ബിഐ ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ജോലി നേടാം.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഓൺലൈൻ ആയി 2023 ഡിസംബർ 7 വരെ ആണ്അ പേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക.ജോലിക്കു താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു നോക്കുക.
പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ

01.04.2023-ന് 20 വയസ്സിന് താഴെയോ 28 വയസ്സിന് മുകളിലോ ആയിരിക്കരുത്,
അതായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.04.1995-ന് മുമ്പോ 01.04.2003-ന് ശേഷമോ ജനിച്ചവരാകരുത് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ).
ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അർഹതയുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഇളവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ നിന്നോ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.sbi.co.in/ സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക.

സൈൻ അപ് ചെയ്യുക.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.750 രൂപ 
ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ - click here

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain