അടുത്തുള്ള ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024

Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024
അടുത്തുള്ള ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം,Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024 
ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ ഓഫീസർമാർ, സീനിയർ ഓഫീസർമാർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024 Age Details

Dhanlaxmi Bank Ltd-ൽ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

1. ജൂനിയർ ഓഫീസർമാർ 21-25 വയസ്സ്
2. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ 21-25 വയസ്സ്

Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024 Educational Qualification 

ജൂനിയർ ഓഫീസർമാർ

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദം. കുറഞ്ഞത് 60% ഉം അതിൽ കൂടുതലും അഭികാമ്യമാണ്.

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരുദം, കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ ബാങ്കിംഗ് പരിചയം. കുറഞ്ഞത് 60% ഉം അതിൽ കൂടുതലും അഭികാമ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. കുറഞ്ഞത് 50% ഉം അതിൽ കൂടുതലും അഭികാമ്യമാണ്.

Dhanalakshmi Bank Recruitment 2024 How to Apply?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.dhanbank.com സന്ദർശിക്കുക.ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain