കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ | kerala state industrial development corporation recruitment

kerala state industrial development corporation recruitment 2023
കേരള സർക്കാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ( KSIDC), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.
🔺ഗാർഡനർ

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,390 രൂപ

🔺ഡിസൈനർ

യോഗ്യത: ആനിമേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ള ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ആർട്സ് കൂടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിജ്ഞാനം.പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

🔺ഇലക്ട്രീഷ്യൻ

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് കൂടെ ITI ( ഇലക്ട്രീഷ്യൻ/ വയർമാൻ)/ KGCE (ഇലക്ട്രിക്കൽ).പരിചയം: 1 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 20,065 രൂപ

🔺സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

യോഗ്യത: BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ /IT+CCNA/REDHAT/ MCSE
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 30,000 രൂപ.

🔺സെക്രട്ടേറിയൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ICSI എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇന്റർമീഡിയറ്റ്).പരിചയം: 21 മാസത്തെ ട്രൈനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 30,000 രൂപ


താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഡിസംബർ 19ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain