എല്ലാ ജില്ലയിലും ടാറ്റ എന്ട്രി ജോലി നേടാൻ അവസരം | KIBS Recruitment 2024 Apply now

KIBS Recruitment 2024 Latest Notification Details
 കേരള സർക്കാരിന്റെ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ Multi-Task Personals തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ടാസ്ക് പെഴ്സണൽ തസ്തികകളിൽ ആകെ 50 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ മെയിൽ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.


KIBS Recruitment 2024 Latest Notification Details

  • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കുടുംബശ്രീ 
  • Advt No KSHO/1711/2023-F 
  • തസ്തികയുടെ പേര് Multi-Task Personals 
  • ശമ്പളം Rs.15,000/- 
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 ഡിസംബര്‍ 31
പ്രായപരിധി 01.11.2023 തീയതിയിൽ 40 വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല .

യോഗ്യത -പ്ലസ് ടു - ടാലി & ഡൊമസ്റ്റിക് ഡാറ്റ എൻട്രി കോഴ്‌സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് (ബാച്ച് 2019-20,2020 21, 2021-22) .

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ചു recruitmentnulm@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിൻറെ നിയമന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain