മൈജിയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ - MYG shop job vacancy

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഗാഡ്ജറ്റ് ഷോറൂം ഗ്രൂപ്പായ മൈജിയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

 ജോലി ഒഴിവുകൾ

1.അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
 1-2 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

2.ഷോറൂം സെയിൽസ്

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ജോലി അപേക്ഷിക്കാം,0-1 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3.കസ്റ്റമർ ഡിലേറ്റ് / കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം.

4. വെയർ ഹൗസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
1-2 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

5.ഹോം അപ്ലൈൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ
3-5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഹോം അപ്ലൈൻസ്, മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് എന്നീ മേഖലയിൽ മുൻ പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഐഡിയും താഴെ കൊടുക്കുന്നു, ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

Mob: 9745005588, 7559889911

Register and apply - click here


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain