കേരള സർക്കാർ വഴി ഗൾഫിൽ സുരക്ഷിതമായി ജോലി നേടാൻ അവസരം. ODEPC JOBS 2023

കേരള സർക്കാർ വഴി ഗൾഫിൽ സുരക്ഷിതമായി ജോലി നേടാൻ അവസരം. ODEPC JOBS 2023
ODEPC (ഓവർസീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്‌സ്) യുഎഇയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി ELV സാങ്കേതിക സഹായികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു (9 ഒഴിവുകൾ).

കേബിൾ വലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് (ക്യാറ്റ് 6, 2 കോർ, കോക്‌സിയൽ, ഫൈബർ കേബിളുകൾ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്
എസ്‌സി‌എസ്, സിസിടിവി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെക്കുറിച്ചും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച്എസ്ഇ ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് (യുഎഇയുടെ അഭികാമ്യം) ചുരുങ്ങിയ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷകർക്ക് ഇഎൽവി/ഐടി ഫീൽഡിൽ കുറഞ്ഞത് 2-3 വർഷത്തെ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം (യുഎഇയുടെ അഭികാമ്യം)
ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിൽ ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന.

അംഗീകൃത ശമ്പളം: AED. 1,400 + താമസ സൗകര്യം + സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം (പ്രതിദിനം 12 മണിക്കൂർ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി) താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബയോഡാറ്റ, പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്, അനുഭവ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ recruit@odepc.in എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് 2023 ഡിസംബർ 4-നോ അതിനു മുമ്പോ അയയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന് Notification click here

🔰യുഎഇയിലേക്ക് ELV ഫോർമാൻ ആവശ്യമാണ് : യുഎഇയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ELV ഫോർമാനിൽ നിന്ന് ODEPC അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു
(ഒരു ഒഴിവ് ഉള്ളത് )

അംഗീകൃത ശമ്പളം: AED. 2,000 + താമസം + സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം (പ്രതിദിനം 12 മണിക്കൂർ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി)

ആവശ്യകതകൾ
സാധുവായ യുഎഇ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (മുൻഗണന)നിർബന്ധമല്ല.

ELV സിസ്റ്റങ്ങളുടെ (CCTV, SCS, ACS, INTERCOM, SMATV & GB) ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് & കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം,

ELV സിസ്റ്റംസ് വർക്കുകളിൽ 2-5 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (യുഎഇ/ജിസിസിയിൽ അഭികാമ്യം). ഇലക്‌ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിൽ ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന.ഒന്നിലധികം പ്രോജക്ടുകളും സിസ്റ്റങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ, പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്, അനുഭവ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ recruit@odepc.in എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് 2023 ഡിസംബർ 4-നോ അതിന് മുമ്പോ അയയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain