955 രൂപ ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ജോലി നേടാം

ദിവസ വേതനത്തിൽ ജോലി: കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണകേന്ദ്രം പാമ്പാടുംപാറയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 59 ദിവസത്തേക്ക് ഫാം ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തപ്പെടുന്നു.

 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 30-01-2024 -ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02.00 മണിക്ക് ഏലം ഗവേഷണകേന്ദ്രം പാമ്പാടുംപാറയിൽ വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, ജാതി, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പകർപ്പുകളും സഹിതം നേരിട്ട് തന്നെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വായിക്കുക ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

ദിവസ വേതനം
🔹ദിവസം 955/- രൂപ

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത

🔹ബി.എസ്.സി. (അഗ്രിക്കൾച്ചർ) /🔹ബി.എസ്.സി.(ഹോണേഴ്സ്) അഗ്രി

പ്രായ പരിധി വിവരങ്ങൾ

18 മുതൽ 36 വയസ് വരെ
01-01-2024 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. (ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നപക്ഷം വയസ്സിളവിന് ഉള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതം ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്
phone number 04868236263

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain