കിഫ്ബി വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

കേരള സർക്കാർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്ബി), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

🔰പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ

യോഗ്യത: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ B Tech.അഭികാമ്യം: MBA
പരിചയം: 8 വർഷം
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
: 60,000 - 80,000 

🔰ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റ്

യോഗ്യത: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ B Tech കൂടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ( എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ)
പരിചയം: 20 വർഷം
പ്രായപരിധി: 62 വയസ്സ്: 1,75,000 - 2,00,000.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജനുവരി 12ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain