അസാപ്പ് കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ തൊഴിൽമേള വഴി സ്റ്റാഫിനെ വിളിക്കുന്നു.

കളമശ്ശേരി അസാപ് കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് നടക്കുന്ന തൊഴിൽമേളയിൽ കേരളത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അവസരം മേളയിലൂടെ ലഭിക്കും.
Job Roles : Sales Consultant, Automobile Technician, Office Staff, Production Technician, Business Development Manager, Customer Service Executive, Driver, Store Manager, Sales Officer, Nursing Assistant (Home Care and Assisted Living), Staff Nurse (Home Care and Assisted Living), Assembling Operator

ELIGIBILITY CRITERIA FOR ATTENDING PLACEMENT DRIVE : Graduates, Diploma ,ITI , 12th and 10th pass candidates are preferred

പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും മേളയിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അസാപ് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയതും അല്ലാത്തതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. apply now
 എന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ലഭ്യമാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി 2024 ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain