എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം.

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 23/01/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ജോലി ലഭിക്കാവുന്ന കമ്പനികൾ


COMPANY 1
MAXLEARN EDUCATION AND HEALTH CARE SERVICES LTD
POST 1:CRE
QUAL:PLUS TWO DEGREE,PG
AGE: 20-35 M/F
Vacancies:8

POST 2: MIS CORDINATOR
QUAL: PG
AGE 20-40 F
EXPERIENCE 1YR
VACANCY:1

POST 3: TEAM LEADER
QUAL: DEGREE/PG
AGE 25-30
EXPERIENCE :3YR
COMPANY 2– ARV TVS
AGE 18-35
POST 1: SPARE PARTS INCHARGE
QUAL: DEGREE/DIPLOMA
VACANCY: 1

POST 2 :SALES EXECUTIVES
QUAL: PLUS TWO/DEGREE
VACANCY: 4

POST 3: MECHANIC
QUALIFICATION: ITI/DIPLOMA MALE
VACANCIES:3
EXPERIENCE : 1YR

POST 4: TELECALLER
QUALIFICATION: PLUS TWO M/F
VACANCY : 2
EXPERIENCE : 1YR

POST 5: MARKETING EXECUTIVE
QUALIFICATION: PLUS TWO DEGREE
VACANCIES: 5

POST 6: MARKETING TEAM LEADER
QUAL: PLUS TWO DEGREE MALE
EXPERIENCE: 1YR
VACANCIES : 1
COMPANY 3: SPARKS SERVICE CENTRE
POST 1:SERVICE TECHNICIAN
QUALIFICATION: DIPLOMA/ITI
AGE 22-35 MALE
VACANCIES: 5
COMPANY 4: ADITYA BIRLA CAPITAL
POST 1: AGENCY MANAGER/AGENCY PARTNER
QUALIFICATION: DEGREE/PLUS TWO
AGE 30-35 EXP 1YR
VACANCIES : 6

POST 2: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
QUALIFICATION: DEGREE
AGE 25-35
EXPERIENCE 3YRS, VACANCY : 1

യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ഫോൺ : 04772230626, 8304057735.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain