കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്ലാർക്ക് ജോലി നേടാം.

ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് അവസരം, ക്ലർക്ക് ജോലി മുതൽ മറ്റു നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളും,പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക ജോലി നേടുക, പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.
Applications are invited for filling up the following positions through Direct Recruitment in Indian Council of Social Science Research, New Delhi following are important details.
Lower Division Clerk (LDC)
▪️Vacancy : 13
▪️Salary : 19900-63200

Qualification
1. Higher Secondary or Equivalent
2. Should have a minimum typing speed of 35 w.p.m in English and 30 w.p.m. in Hindi
Assistant Director (Research)
▪️Vacancy : 08
▪️Salary : 56100-177500

Qualification
1.A Master Degree with high second class in any Social Science discipline from a recognized University or equivalent qualification.

2.At least three years’ experience in teaching, research in social science area and/or three years’ experience of research administration in a reputed organization.
3.Computer Literacy is desirable.
Research Assistant
▪️Vacancy : 14
▪️Salary : 35400-112400

Qualification
M.A. with at least 50% marks in any of the Social Sciences discipline

How to Apply
Candidates are required to apply online through ICSSR’s website at www.icssr.org. No other means/mode of application will be accepted.Last Date of Online submission 05th February, 2024

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain