മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വിഴിഞ്ഞം റീജിയണൽ സെന്റർ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

ICAR- സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വിഴിഞ്ഞം റീജിയണൽ സെന്റർ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.
🔰പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത: ബിരുദം (ഫിഷറീസ് സയൻസ്/ മറൈൻ ബയോളജി/ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിഷറീസ്/ അക്വാകൾച്ചർ/ സുവോളജി)
അഭികാമ്യം: ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.പ്രായം: 21 - 45 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)ശമ്പളം: 25,000 രൂപ

🔰ഫീൽഡ് കം ഹാച്ചറി സ്റ്റാഫ്

യോഗ്യത: ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ ബിരുദം അഭികാമ്യം: പ്രവർത്തി പരിചയം
പ്രായം: 21 - 45 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും).ശമ്പളം: 20,000 രൂപ


🔰പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്റ്/ ടെക്ന‌ീഷ്യൻ

യോഗ്യത: സുവോളജി, ഫിഷറീസ്, ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ബിരുദം പരിചയം: പ്രവർത്തി പരിചയം/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത പ്രായം: 21 - 45 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)


ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ജനുവരി 30
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain