സർക്കാർ ജോലി നേടാം, കൂലി വർക്കർ മുതൽ പോലിസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി വരെ

കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ യുവതി യുവാക്കൾക്കും ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ.കേരള PSC വഴി നിങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ശമ്പളം നേടാൻ അവസരം ചുവടെ നൽകിയ ജോലി കാരണങ്ങൾ പൂർണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ നൽകുക.


കേരള PSC പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പർ 625/2023 മുതൽ 744/2023 വരെ 

ജോലി ഒഴിവുകൾ

 • ക്ലർക്ക്
 • സ്റ്റോർ കീപ്പർ
 • ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
 • ഫാർമസിസ്റ്റ്
 • നഴ്സ്‌സ്
 • ഓഫീസർ
 • ടീച്ചർ
 • കൂലി വർക്കർ
 • പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ,
 • ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഇൻസ്ട്രക്‌ടർ
 • മാനേജർ
 • പ്രോഗ്രാമർ
 • അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ
 • അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട്
 • LGS

 • പ്ലംബർ
 • ടൈപ്പിസ്റ്റ്
 • കോപ്പി ഹോൾഡർ
 • ഓർഗനൈസർ
 • ഓർഗനൈസർ സൂപ്പർവൈസർ ഡ്രൈവർ കം- ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
 •  ഷൂ മേസ്ട്രി,
 • സെക്ഷൻ കട്ടർ,
 • ഫിറ്റർ,
 • സർവേയർ
 • ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ,
 • ടെക്നീഷ്യൻ,
 • റിപ്പോർട്ടർ,

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ
തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജനുവരി 31വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും യോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain