ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് | Chemmanur jewellery job vacancy

ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കുക നേരിട്ട് ജോലി നേടുക.

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വല്ലേഴ്‌സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ 


💎സെയിൽസ്മാൻ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് (ജ്വല്ലറി എക്സ്പീരിയൻസ് PREFERRED)
💎സെയിൽസ്മാൻ TRAINEE


(FRESHERS CAN APPLY)
💎സെയിൽസ് GIRL (FRESHERS CAN APPLY)
💎കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ (M/F) ബില്ലിംഗ് 
💎ഷോറൂം മാനേജർ (ജ്വല്ലറി എക്സ്പീരിയൻസ് PREFERRED)
💎മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ 
(RELEVANT EXPERIENCE IN MARKETING)

തുടങ്ങിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക.

WALK-IN- 25th Jan. 2024
Thursday @ Cherthala, 10.30 am to 1 pm

Venue: HOTEL KEERTHI REGENCY near KSRTC bus Station, Thanneermukkom Road, Cherthala
☎️Call Or WhatsApp 9562 9562 75
 📧 hr@chemmanurinternational.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain