ഗോവ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ്ഫിനെ വിളിക്കുന്നു | Goa Shipyard Recruitment 2024

Goa Shipyard Recruitment 2024

 ഗോവ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 


Goa Shipyard Recruitment 2024Goa Shipyard Recruitment 2024 salary detials


  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (മെക്കാനിക്കൽ)   40000 – 140000 രൂപ
  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രിക്കൽ)   40000 – 140000 രൂപ
  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെ യിനി(ഇലക്ട്രോണിക്സ്)    40000 – 140000 രൂപ
  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി(നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ)    40000 – 140000 രൂപ
  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി(ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്)   40000 – 140000 രൂപ
  • മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്)    40000 – 140000 രൂപ

Goa Shipyard Recruitment 2024 qualifications

മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി മെക്കാനിക്കൽ

  കുറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കലിൽ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (BE) / ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (B. Tech.).


മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 

 കുറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (BE) / ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (B. Tech.) .

മാനേജ്മെന്റ്ട്രെ യിനി (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)  

കുറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്
ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (BE) / ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (B. Tech.) .


മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ) 

 കുറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (BE) /
ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (B. Tech.) .


മാനേജ്മെന്റ്ട്രെ യിനി (ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്)  

എച്ച്ആർഎം/ഐആർ/ പേഴ്‌സണൽ മാനേജ്‌മെന്റ്/ലേബർ, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ/ ലേബർ സ്റ്റഡീസ്/സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നിവയിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാല/എഐസിടിഇ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 2 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ
റഗുലർ എംബിഎ /എംഎസ്‌ഡബ്ല്യു/പിജി ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമയുമായി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA.

മാനേജ്മെന്റ്ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്)  

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും യോഗ്യതയുള്ള ചാർട്ടേഡ്
അക്കൗണ്ടന്റും (സിഎ)/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് (ഐസിഎംഎ) യോഗ്യതയുള്ള കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്

Goa Shipyard Recruitment 2024 how to apply?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://goashipyard.in സന്ദർശിക്കുക  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain