സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥിര ജോലി | GSDS Recruitment 2024

GSDS Recruitment 2024
 ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ സമിതി ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, ലൈബ്രേറിയൻ, ഗൈഡ്, ഡ്രൈവർ, സഫായി സേവക്, കാർപെന്റർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

GSDS Recruitment 2024

GSDS Recruitment 2024 salary 

 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ   67700-208700 രൂപ
 • ലൈബ്രേറിയൻ  35400-112400 രൂപ
 • ഗൈഡ്  2 25500-81100 രൂപ
 • ഡ്രൈവർ   19900-63200 രൂപ
 • സഫായി സേവക്  18000-56900 രൂപ
 • കാർപെൻറർ  19900-63200 രൂപ
 • സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്  18000-56900 രൂപ

GSDS Recruitment 2024 age 

 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ  50 വയസ്സ്
 • ലൈബ്രേറിയൻ  45 വയസ്സ്
 • ഗൈഡ്  25 വയസ്സ്
 • ഡ്രൈവർ  25 വയസ്സ്
 • സഫായി സേവക്  25 വയസ്സ്
 • കാർപെൻറർ  25 വയസ്സ്
 • സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്  28 വയസ്സ്

GSDS Recruitment 2024 qualification

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ  ബിരുദം.
10 വർഷത്തെ ഗവൺമെന്റിലെ സാമ്പത്തിക, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം.
ലൈബ്രേറിയൻ  ലൈബ്രറി സയൻസസിൽ ബിരുദം
5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം.
ഗൈഡ്  ആർട്സ് ബിരുദം,ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത അറിവ്,ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര അറിവ്.
2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം.
ഡ്രൈവർ  8 ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം.
ഡ്രൈവിംഗിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുള്ള കഴിവും.
സഫായി സേവക്  5 ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം.
കാർപെൻറർ  8 ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം.
സ്‌കിൽഡ് കാർപെന്ററായി ജോലി ചെയ്ത പരിചയം.
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്  8 ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം .

GSDS Recruitment 2024 how to apply?

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://gsdsrecruitment.in സന്ദർശിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.



അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain