മിൽമയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി നേടാം | Milma job vacancy 2024

തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോല്‌പാദക യൂണിയനിലെ മിൽമയുടെ കൊല്ലം ഡെയറിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ ( പി & ഐ)
വാക്ക്- ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ : 05.02.2024
ഒഴിവ് - 1 എണ്ണം

ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് II (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)
വാക്ക്- ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ : 06.02.2024
ഒഴിവ് - 1 എണ്ണം
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.milmatrcmpu.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ 0474-2794556, 2794884, 7907603053, 9447903040 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain