പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌,സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ | Packing jobs in kerala

പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌,സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, താല്പര്യം ഉള്ളവർ,ചുവടെ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക നേരിട്ടുള്ള ജോലി അവസരം.പാക്കിങ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം,പരമാവധി ഷെയർ
🔹പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌
🔹സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്

Looking for Female Staff
Salary - 10,000/-to 12,500/-
Working Time : 7:30Am - 6:30Pm

Compliments Available
Tea & Snack's at Evening Break.
Week off
Emergency Leave allotted 

Other Holidays

✨Attukal Pongala Day
✨Karkidaka Vaav Day
✨Thiruvonam Day
✨3rd Onam Day 
✨4rth Onam Day 
✨Ayudha Pooja Day
✨All Tuesday Day

Address : Janatha Mill. kattu road, poojappura.                 
Google Map Location: click here

Minimum Qualification : SSLC, Graduated 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലോ അല്ലെകിൽ ദിവസേന വീട്ടിൽ പോയി വരുന്ന രീതിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾക്ക്‌ മാത്രം വിളികാം
For More Details Call us: 9446614339 | (whatsapp) 7907075131 | 0471-2353510 ( shop ).

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain