എയർപോർട്ട്അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 490 ജൂനിയർ എക്സ‌ിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ

ഡൽഹി എയർപോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 490 ജൂനിയർ എക്സ‌ിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ മേയ് 1 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം, പരമാവധി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക.
ഒഴിവുള്ള വിഭാഗം, യോഗ്യത

✅ആർക്കിടെക്‌ചർ: ബി.ആർക്, കൗൺ സിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്‌ചർ റജിസ്ട്രേഷൻ.

✅എൻജിനീയറിങ്-സിവിൽ: ബിഇ/ ബി ടെക് (സിവിൽ)

✅എൻജിനീയറിങ്-ഇലക്ട്രിക്കൽ: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

✅ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രോണിക്സ‌സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേ ഷൻസ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസെഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ‌്).

✅ഐടി ബിഇ/ ബിടെക് (കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്/ ഐടി/ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്), അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ.

അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗേറ്റ് 2024 യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 27. അർഹർക്ക് ഇളവ്
സാലറി 40,000-1,40,000
ഫീസ് : 300 .

ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, എയർപോർട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷ അപ്ര ന്റ്റ്റിസ്‌ഷിപ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ അപ്രന്റിസുകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല www.aai.aero

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain