ഉയർന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജലഗതാഗത വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിലെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിൽ പെയിൻ്റർ തസ്‌തികയിലെ അഞ്ച് താല്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം നേരിട്ട് ഹാജരാവുക.
(EWS- Non-Priority -1, OpenPriority-1, LC/AI Non-Priority-1, Viswakarma Priority-1,Open Non-Priority-1)

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്/തതുല്യം, പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുളള പ്രാവീണ്യം.

പ്രായം: 18-41 (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകം).

ശമ്പളം : 24400-55200 .

നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതാത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഫെബ്രുവരി 26 -നകം ഹാജരാകണം. സംവരണ വിഭാഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റു സമുദായക്കാരെയും ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിലുളളവരെയും പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain