ജില്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. വാക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ മാർച്ച് 1 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്‌ച) ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നടക്കും.വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാവുന്നതാണ്,താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം നേരിട്ട് എത്തി ചേരുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.
ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നിഷ്യൻ

തസ്തികയിലേക്ക് ബി എസ്‌സി, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എം എൽ ടി / ഡി എം എൽ ടി,പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നിഷ്യൻ

ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്ത‌ികയിൽ 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ ഉണ്ടാകണം. പ്രതിമാസ വേതനം 21,000 രൂപ ഒഴിവ് 1, കാലാവധി 6 മാസം

ഫാർമസിസിസ്റ്റ്

ഈ തസ്‌തികയിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷനോട് കൂടിയ ബി ഫാം / ഡി ഫാം . പ്രതിദിന വേതനം 550 രൂപ കാലാവധി 6 മാസം

വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ മാർച്ച് 1 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്‌ച) ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നടക്കും. ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആണ് നിയമനം

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain