ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ജില്ലയിലെ താലൂക്ക്/ ജില്ലാ/ ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.
പ്രായപരിധി 21-35 വയസ്. പരിശീലന കാലാവധി രണ്ടു വർഷം.

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ് 

യോഗ്യത-ബി എസ് സി നഴ്‌സിങ്/ ജനറൽ നഴ്സ‌ിങ് കോഴ്സ് (ജി എൻ എം). ഹോണറേറിയം യഥാക്രമം 18000/ 15000 രൂപ. ബി എസ് സി നഴ്സിങ് യോഗ്യതയുള്ളവരെ പൂർണമായി പരിഗണിച്ച ശേഷമേ ജനറൽ നഴ്‌സിങ് (ജി എൻ എം) വിഭാഗക്കാരെ പരിഗണിക്കൂ.

പാരാ മെഡിക്കൽ അപ്രന്റീസ്

യോഗ്യത- ഡയറക്ട‌റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ച മെഡിക്കൽ കോഴ്സു‌കൾ പാസായിരിക്കണം. ഹോണറേറിയം 12000 രൂപ.

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ജാതി, പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അയ്യന്തോൾ- 670003 വിലാസത്തിൽ മാർച്ച് അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ലഭ്യമാക്കണം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain