കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ എക്സാം ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ജോലി നേടാം; യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്.

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി, തവനൂരിൽ എച്ച്.ഡി.വി ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് താല്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 29/02/2024- വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നട നടത്തുന്നു.

 ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ കൃത്യം 9.30 ന് കോളേജിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ദിവസവേതനം 730/- രൂപ പ്രകാരം 59 ദിവസത്തേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

യോഗ്യത

🔰7-ആം ക്ലാസ് വിജയം

🔰സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

🔰ഡ്രൈവിംഗ് കാര്യക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സർവകലാശാല നടത്തുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

പ്രായപരിധി

36 വയസ്സ് (ഗവൺമെന്റ്റ് ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്)

പ്രവൃത്തി പരിചയം

സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവറായി ജോലിചെയ്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരിക്കും.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത, വയസ്സ്, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തി സമയത്ത് 0494-2686214 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain