സ്വപ്ന വെഡിങ്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്കു ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ അവസരം

പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനം ആയ സ്വപ്ന വെഡിങ്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്കു ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു.താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജോലി നേടുക 
Join Our Team! We're Hiring!
Explore exciting career opportunit...
ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

🔹Sales Executives (Min 1 yr Exp)
🔹Sales Trainees
🔹Floor Managers (Min 2 yr exp)
🔹Floor Supervisors (Min 2 yr exp)

🔹Fashion Designers (Min 1 yr exp)
🔹Cashiers (Min 1 yr exp)
🔹Billing Executives (Min 1 yr exp)
🔹Tailors (Textile Experience)

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക.

Interested cadidates sent your CV and recent Photograph to our email ID
Or visit our eramalloor showroom with a hard copy of your CV

FOOD AND ACCOMODATION PROVIDED
SWAPNA WEDDINGS ERAMALLOOR
7736898055 | 9447442617, 04782990499
careerswapnawedding@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain