മിൽമ ഡയറികളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma jobs 2024

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് - മിൽമ തിരുവനന്തപുരം ഡയറികളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.
ടെക്നീഷ്യൻ Gr II ( ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)

 യോഗ്യത: ITI (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) യിൽ NCVT സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വയർമാൻ ലൈസൻസ്പരിചയം
1. ഒരു വർഷത്തെ അപ്രൻ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

2. 2 വർഷത്തെ പരിചയം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് (SC/ST/OBC/ ESM തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും).ശമ്പളം: 21,000 രൂപ


ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 4
യോഗ്യത : BCom
പരിചയം: 2 വർഷം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് (SC/ST/OBC/ ESM തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)ശമ്പളം: 17,000 രൂപ


ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 7 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain