മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 60 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നു.

കേരള സർക്കാറിൻ്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു: 
വെറ്ററിനറി സർജൻ

ഒഴിവ് : 156
പോസ്റ്റ് കോഡ്: MVU - VET
യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്ട്രേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം, LMV
ലൈസൻസ്പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 44,020 രൂപ

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവ് : 156
പോസ്റ്റ് കോഡ്: MVU - DA
യോഗ്യത: കഴിവുള്ള വ്യക്തി, LMV ലൈസൻസ്പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 20,065 രൂപ

വെറ്ററിനറി സർജൻ

ഒഴിവ് : 12
പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - PGVET
യോഗ്യത: MVSc, KSVC രജിസ്ട്രേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം, LMV ലൈസൻസ്
പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 61,100രൂപ

വെറ്ററിനറി സർജൻ

ഒഴിവ് : 12
പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - UGVET
യോഗ്യത: BVSc, AH വിത് ട്രെയിനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, KSVC രജിസ്ട്രേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തിപരിചയം, LMV ലൈസൻസ്
പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 56,100 രൂപ

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ്റ്

ഒഴിവ് : 12
പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - DA
യോഗ്യത: കഴിവുള്ള വ്യക്തി, LMV ലൈസൻസ്
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 20,065 രൂപ

വെറ്ററിനറി സർജൻ

പോസ്റ്റ് കോഡ്: CC - VET
യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്ട്രേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം, LMV ലൈസൻസ്
പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 44,020 രൂപ

വെറ്ററിനറി സർജൻ

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്ട്രേഷൻ, മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം, LMV ലൈസൻസ്
പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 44,020 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്

വെറ്ററിനറി സർജൻ: 2,500 രൂപ
ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡൻ്റ്: 2500 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 9ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain