ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

WALK-IN INTERVIEW
ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്,താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയാ ശേഷം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

• SALESMAN (GOLD & DIAMOND JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED)

• SALESMAN(TRAINEE) FRESHERS CAN APPLY

• SALES GIRL FRESHERS CAN APPLY

• COMPUTER OPERATOR (M) (BILLING)

• SHOWROOM MANAGER JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED

• RECEPTIONIST FRESHERS CAN APPLY

WALK-IN

21st Mar. 2024 Thursday @ Mavoor Road 10.30 am to 1 pm

Venue:

Chemmanur International Jewellers, Sharara Building, Mavoor Road, Calicut Call Or WhatsApp 9562 9562 75 hr@chemmanurinternational.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain