ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺലിൽ വിവിധ ജോലികൾക്കായി ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺലിൽ വിവിധ ജോലികൾക്കായി ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി, മറ്റു വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തീയതിക്കു മുന്നേ അപേക്ഷിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

സ്വീപ്പർ ജോലി
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
കെയർടേക്കർ
ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ്,
ബോട്ട് ഡ്രൈവർ
ബോട്ട് ലാസ്കർ,
ഡ്രൈവർ
അഭിമുഖം മാർച്ച് 14ന് രാവിലെ 10:30 ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്നു യോഗ്യത ഉള്ളവർ പങ്കെടുക്കുക

ബോട്ട് ഡ്രൈവർ,
ബോട്ട് ലാസ്കർ,
ഡ്രൈവർ

ഈ ജോലികൾക്കായി അഭിമുഖം കൂടാതെ പ്രോയോഗിക പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അസ്സൽ, ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, ഫോട്ടോ പതിച്ച ബയോഡേറ്റ എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാകണം മാർച്ച് 13 പകൽ 3 മണി വരെ അപേക്ഷകൾ നൽകാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain