കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

കുടുംബശ്രീ ബ്രോയിലർ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (KBFPCL) ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക. കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.


ജോലി ഒഴിവ് 1

3) M Cam/CA/ CMA (2) പരിചയം 5 വർഷം (പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ് ശമ്പളം 35,000 രൂപ

തപാൽ വഴി അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി മാർച്ച് 11 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain