ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, പെയിന്റർ, വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ, റെക്കോർഡ് കീപ്പർ, കുക്ക്, പ്ലംബർ, സേഫ്റ്റി സ്റ്റുവാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി മൊത്തം 106 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 28 ഫെബ്രുവരി 2024 മുതൽ 27 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്‌തികയുടെ പേരുകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, പെയിന്റർ, വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ, റെക്കോർഡ് കീപ്പർ, കുക്ക്, പ്ലംബർ, സേഫ്റ്റി സ്റ്റുവാർഡ്.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 106
ജോലി സ്ഥലം : All Over India
 അവസാന തിയതി 27 മാർച്ച് 2024
പ്രായ പരിധി : 33-36 വയസ്സ്

ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, പെയിന്റർ, വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ, റെക്കോർഡ് കീപ്പർ, കുക്ക്, പ്ലംബർ, സേഫ്റ്റി സ്റ്റുവാർഡ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 27 മാർച്ച് 2024.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain