എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

EPFO പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജോലി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മജാലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം.
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് EPFO പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി മൊത്തം 323 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 07 മാർച്ച് 2024 മുതൽ 27 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. തസ്‌തികയുടെ പേര് പേഴ്സ‌ണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 323

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ: പേഴ്‌സണൽ

അസിസ്റ്റന്റ് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം, സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ മിനിറ്റിൽ 120 വാക്കുകളുടെ വേഗതയിൽ 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡിക്റ്റേഷൻ (ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ)

50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്) / 65 പ്രകാരം എടുത്ത വാചകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സമയം മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി) (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം)

എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ വിവിധ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻറ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain