പ്രമുഖ റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവിശ്യം ഉണ്ട് | Hotel jobs in kerala

 വർക്കലയിൽ പ്രമുഖ  റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി  സ്റ്റാഫുകളെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്, താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


🔸 Reception (4 female)
🔸 House keeping (4 female)
🔸 House keeping (4male) 
🔸 Reception (4male)
🔸 Cook(1 female)
Food and accommodation ഉണ്ടായിരിക്കും അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എങ്കിലും പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ( cooking അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണനാ) താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ നമ്പർ ബന്ധപെടുക: 9497373330

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain